انگیزه غلط برای ازدواجبـرخی اوقات افراد گوناگون به دلایل عجیب و غریبی ازدواج میكنند. گاهی نـیز دلایل خوب و موجهی برای انتخاب فرد بخصوصی در سر دارند. آیا شما تحت فشار هسـتـیـد كـه هرچه زودتر ازدواج كنید؟ آیا در این مرحله از رابطه تان باید ازدواج كنید؟ بهتر است كه خوتان را ارزان نفروشید. به این دلایل بد برای ازدواج نگاهی بیاندازید:


1) ازدواج كردن فقط برای پول


فــرض میكنیم فردی كه شما شیفته و عاشقش شده ایدشـخـص ثـروتـمـندی بـاشـد كـه خـوش بـه سعادتان. البته عـاقـلانـه هم نیست كه با فردی كه كاملا بی پول اسـت و هـیچ قــصدی هم ندارد كه در آیـنـده در تامین هزینه های زندگی سهمی داشته باشد، ازدواج كرد. مـگر آن كـه حـاضـر باشید 18 ساعت از روز را با كمال رضایت كار كنید تا قادر باشـید مخارج سنگین زندگی را تـامین كنید. اما ازدواج كردن با فردی تنها به خاطر پول، صـرفـنـظـر از احـسـاس شـمـا نسبت به آن فرد، تقریبا همواره اشتباه میباشد.


2) ازدواج اجباری


50
سـال پـیـش شـمـا چـاره ای جـز ازدواج در ایـن شـرایط نـداشـتـید ( با فردی كه رابطه جنسی داشته اید و منجر به بارداری شما گردیده) اما امروزه خیر. مگر آنكه حـقــیقتا به فرد مورد نظر علاقمند باشید و حاظر باشید تا 40 سال با وی زیر یك سقف زندگی كنید. تحت فشار تصمیمی نگیرید كه یك عمر پشیمانی و اندوه برایتان به بار بیاورد. اگــر مردد و دو دل می بـاشید صبر كنید تا كودك بدنیا بیاید سپس یك تصمیم عاقلانه و هوشیارانه اتخاذ كنید.


3)  ازدواج به خاطر ترك و فرار از خانه والدین


وقـتـی وضـعیت در خانه شوم و اندوه بار باشد، ازدواج یك راه گریز محسوب می شـود. و تعجبی ندارد كه بسیاری از افراد این راه گریز را انتخاب میكـنـند. اما معمولا این مسیری است كه شما را از چاله در آورده و درون چاه مـی انـدازد. دوام آوردن در خـانه پـدر و مادر یكی دو سال طولانیتر، كمتر رنج آورتر میباشد تا آنكه با نخستین پیشنـهاد ازدواجی كه از سوی فردی به شما داده شد ،آن را پذیرفته و تن به ازدواج دهید زیرا آن وقـت مـمـكـن است آن فرد تا آخر عمر سبب رنجش و آزار شما گردد.


4)  والدین شما به آن فرد علاقه دارند

البـتـه جـای تـعــجب دارد كه والـدین شـمــا واقعا همسر آینده شما را دوست بدارند! اما دوست داشتن ایـن فـرد از سـوی آنها دلـیل كافی برای مد نظر قرار دادن ازدواج با آن فرد نمی بـاشد. سالهای آینده زمانی كه آنها درگذشتـند و از میان شما رفتند شما كماكان باید اسیر فرد رویاهای آنان باشید. فردی كه شاید مرد و یا زن رویاهای شما نباشد.


5)  عادت به رابطه دراز مدت

هنگامی كـه دو فرد بـرای مـدتـی بــا یـكـدیگر ارتباط داشته و سـپـس تـصـمـیـم ازدواج با یكدیگر را می گیرند، اشكالی نـدارد. امـا چـه وقـت اجـبـار بـدلیل عـادت مـحـض خـطرناك میشـود؟ زمــانیكه دو فرد با یكدیگر ازدواج كرده اند و یـا از یكدیگر طلاق گرفته اند تصمیم بگیرند كه شانس خودشان را مجددا امتحان كنند. مـطمـئـن بـاشـیـد هـرگاه بار نخست كارساز نبوده باشد بار دوم نیز كارساز نخواهد بود.


 
6)  خواهان فرزند بودن

بله. صاحب فرزند شدن قویترین نیروی محرك برای بسیاری از افراد برای ازدواج میباشد-اما آیا شما حاضرید كه فرزندان خود را در شرایط نه چندان ایده آل پرورش دهید؟ موضوع اینجاست كه زمانی كه فرزندان بزرگ میشوند و از كنار شما می روند شـما مجددا با آن فرد خواهید بود. هیچ فردی كامل نیست. امـا حـداقل پـدر و یـا مـادری بـرای فرزندان خود برگزینید كه بتواند برای آنان یك پدر و یا مادر خوبی بوده و همـچـنـین شـما به وی علاقه داشته و برایش احترام قائل باشید. درغـیر این صـورت گـزیـنه دیـگری را مدنظر قرار دهید مانند تك سرپرستی و یا كودكی را به فرزند خواندگی بپذیرید.


7)  با فردی كه رابطه جنسی داشته اید ازدواج كنید

مواردی وجود دارد كه اینگونه ازدواجها ثمر بخش بوده اند. امـا معمولا این گـونـه ازدواجها زیـاد دوام نخـواهـد آورد و پـــایه ای برای یك رابطه دراز مدت نخواهد بود. مـوضـوع رابـطـه جنسی با ازدواج متفاوت می بـاشد. ایـن سناریو را در نظر بگیرید: فردی كه شخصی را می یابد كه حاظر است به همسر و یا نامزد خـود خیانت كند و خـود آن شخص نیز تردید نمیكند كه با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار كند، مسـلـما رابطه آنها رابطه مستحكمی نـخـواهد داشت. زیـرا فـردی كـه تـوسـط شـما بـه فـرد دیگری خیانت كرده، روزی نـیـز به خود شما خیانت خواهد كرد.

 

8)  برای فرزند خود پدر و یا مادر میخواهید


اگر توانستید فرد مناسبی را بیابید كه به شما تبریك میـگوییم. اما اگر تردید دارید دست نـگـاه داریـد. این برای فرزند شما به مراتب سختتر و ناگوارتر است كـه یـك نـامـادری و یـا ناپدری بی رحم داشته باشد تا آنكه یك پدر و یا مادر تك اما دلسوز و مهربان.


9) فشار اجتماعی


تمام دوستان شما ازدواج كرده اند. اما شما هنوز مجرد هستید...امـا مطمئن باشید كه یكی دوتای آنها هم اكنون طلاق گرفته اند. پس خودتان باشید. هنگــامی كه خاله شما در مورد آنكه آیا تصمیم به ازدواج داری یا خیر از شما سوال می كند به وی اعتنا نكنیــد. بهتر است تنها باشید تا آنكه با شخصی ازدواج كنید كه سبب بـد بـخـتـی شـمـا گــردد. هیچگاه تنها بخاطر آنكه متاهل هستید معیارهای خود را پایین نیاورید.