ایده ال  زمان برای سكس چه موقع از شبانه روز است و به چه مدت؟

 

گفته شده بهتر است هر دوروز یکبار , شبها پس از صرف شام و اتمام امورات مختلف منزل و خواباندن بچه ها( اگر باشد). بهتر است حداقل 45 دقیقه به معاشقه بپردازند . ..نزدیکی.. و حتی توصیه شده پس از نزدیکی هم 15 دقیقه معاشقه را ادامه دهند.