آشنایی با محصولات ضد آفتاب و برنزه كننده

نور خورشید به 3 صورت تابش گرمایی، نور مرئی و اشـعـه
ماورای بنفش به زمین می رسـد. اشـعـه مـاوراء بـنفش بر
حسب طول موج به دو نوع UVA و UVB تقسیم میگردد. در
معرض نور خورشید قرار گرفتن بتدریج به بافت پوست شما
آسیب میرساند كه ترتیب این آسیب به این شرح میباشد:

1- آفتاب سوختگی
2- التهاب و پوست پوست شدن پوست
3- چین و چروك
4- آسیب به بافت پوست
5- سرطان پوست.

بنابراین برای حفاظت از پـوست زیـر نـور خـورشیـد باید اقدامات لازم را بعمل آورید. برای این كار دو محصول وجود دارد.

1- محصولات ضد آفتاب: در انـواع لوسـیـون، پـمـاد، ژل، اسپـری و كـرمـهـای مـوضعی موجود می باشند. همچنـیـن انـواع استیك STICKS آن نیز وجود دارد كه مخصوص لبها، بینی و پلكها است. قـدرت این محصولات بـر اسـاس SPF (فـاكتـور حـفاظت از خورشید) بوده و نشانگر میزان اثر بخشی یك ضد آفتاب در محافظت از پوست در بـرابر اشعه های ماوراء بنفش خورشید می بـاشد. به عبارتی عدد SPF مدت زمـانـی را كـه پوست طول میكشد تا دچار آفتاب سوختگی گردد را مشخص می كنـد. ایـن مـدت زمـان بـرای افـراد گوناگون متفاوت است. برای مثال اگر فـردی پـس از گـذشـت 10 دقـیـقه زیر نور خورشید دچار آفتاب سوختگی میشـود و از ضـد آفتاب با درجه 20 SPF استفاده كرده باشد مدت زمانی كه پوست وی آفتاب سوخته می گردد، بـه 200 دقیقـه افـزایش می یابد. بنابراین برای آگاهی یافتن از مدت زمان اثر بخشی این محصـولات كافی اسـت درجـه SPF آن را در مدت زمانی كه پوست بدنتان دچار آفتاب سوختگی میگردد ضرب كنید. سـعی كنـید هــنـگام خـریــد ایــن محــصولات آنـهایی كـه دارای برچسب BROAD SPECTRUM (طیف گسترده) میباشد را انتخاب كنید. زیرا آنها هم UVA و هم UVB را فیلتر میكنند. خود این محصولات به دو دسته تقسیم بندی میگردند:

  • ضد آفتابها با تركیبات مات و كدر: این ضد آفـتـاب ها از اكسیـد روی اسـتـفاده كرده كه نور خورشید را باز می تابانند.
  • ضـد آفتابها با تركیبات جاذب اشعه ماوراء بنفش: شـامـل ANTHRANILATE BENZOPHENONE ،OXYBENZO CINNEMATES بـوده و اشـعـه UV را جـذب خــود میكنند.

2- لباسهای محافظ: این لباسها كه مخصوص محافظت از پوست در برابر نور خورشید طـراحـی شـده انـد مـعمولا دارای بافت تنگ و تیره رنگ می باشند. ایـن لبـاسـهـا دارای بـرچـسب UPF (فاكتور حفاظت از اشعه ماوراء بنفش) بـوده كـه سـطح حــفـــاظـت ایــن لباسها در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید را مشخس میكـنند. درجـه UPF نشانگر آن است كه چه میزان از اشعه UV توسط لباس جذب می گـردد. بـرای مـثال لباس با درجه UPF 20 تنها 1/20 اشعه ماوراء بنفش از لباس عبور كرده و به پوست میرسد.

نكات بسیارمهم برای محافظت از پوست در برابر نور خورشید و روش صحیح استفاده از ضد آفتابها

1- مدت زمان در معرض قرار گرفتن زیر نور خورشی را به حداقل برسانید به ویژه بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، زیرا تابش خورشید به حداكثر میرسد.

2- در صورتی كه در مكان سر باز میباشد تا حد امكان در زیر سایه درختـان و ســایبانها رفته و یا از چتر استفاده كنید.

3- در آفتاب از عینك های آفتابی معتـبر استـفاده كنـیـد تـا از آسیـب دیدن چشمایتان و بروز بیماری آب مروارید جلوگیری كرده باشید.

4- زیر نور خورشید از كلاه با لبه پهن و دراز اسـتفاده كنید كلاهی كه سایه حاصل از آن گوش و چشمها و گردن شما را پوشش دهد.

5- از پیراهن های آستین بلند و شلوارهای پاچه بلند استفاده كنید.

6- از ضد آفتاب با حداقل درجـه 15 و بـالاتر استـفـاده كـرده و هـر 2 سـاعـت یـكبار آنها را تجـدید كرده و مجددا به پوست خود بزنید. همچـنین پــس از حـمــام، شـنا و تعریق زیاد می باید مجددا آنها را به پوست بدن زد.

7- هنگام استفاده از ضد آفتابها سعی كنیـد یك لایه نازك از ضد آفتاب روی پوست شما باقی بماند .آن را مالش ندهید تا به خورد پوست برود.

8- از محصولات لباسشویی حاوی مواد حـفاظت كننده UV استفاده كنید تا لباسهایتان حفاظت بیشتری را برای شما ایجاد كنند.

9- حتما از ضد آفتاب در هوای ابری همانند هوای آفتابی استفاده كنید